Mija kolejny tydzień od powołania Zarządu Komisarycznego, obecnie organizujemy pracę starając się kontynuować działalność poprzedniego Zarządu. Jest nam o tyle trudno, że część członków Zarządu nie jest związana z ogrodem im. Lewińskiego i zapoznaje się na bieżąco z najistotniejszymi problemami tego ogrodu. Informacja umieszczona 28 lipca na stronie internetowej zawierająca w treści stwierdzenie o konieczności szybkiego przeprowadzenia Walnego Zebrania aby nie nastąpiło pogorszenie dobrej kondycji ogrodu, oraz równocześnie strasząca Państwa możliwością degradacji ogrodu przy kontynuacji prowadzenia ogrodu przez Zarząd Komisaryczny naszym zdaniem jest niestosowna.

Z głębokim żalem stwierdziliśmy, że ze strony internetowej Ogrodu im. Lewińskiego zostało usunięte szereg informacji i artykułów, w tym historia ogrodu.

Pierwszym działaniem Zarządu Komisarycznego była ocena możliwości zorganizowania Walnego Zebrania jeszcze w sierpniu, ponieważ przepisy sanitarne związane z pandemią dopuszczały takie zebranie. Niestety poprzedni zarząd nie pozostawił podstawowych dokumentów do odbycia zebrania: brak zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną bilansu, brak uchwalonego przez były Zarząd planu pracy na 2021 rok, brak uchwalonych przez Zarząd i zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną projektów preliminarzy; spowodowało to niemożliwość odbycia zebrania w sierpniu.

Po zakończeniu okresu urlopowego zawnioskujemy do Komisji Rewizyjnej o pilne zaopiniowanie bilansu, jak również przedstawimy do opinii projekty preliminarzy.

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów dołożymy wszelkich starań do jak najszybszego zorganizowania Walnego Zebrania lub Konferencji delegatów w zależności od przepisów sanitarnych, jakie będą obowiązywać po wakacjach. 

Z uwagi na to, że w projekcie Preliminarza z funduszu Rozwoju na 2021 rok pozostawionym w dokumentacji bez kompletu podpisów brak jest jakichkolwiek kwot na remonty, modernizację i budowę nowej infrastruktury w ogrodzie. Zarząd Komisaryczny ma zastrzeżenia do braku tych pozycji w tak dużym ogrodzie. Prosimy zatem Państwa o przesyłanie propozycji dotyczących niezbędnych zmian i prac w naszym ogrodzie na maila lub pozostawienie ich w skrzynce ogrodowej, dzięki temu poszerzymy tworzony przez nas katalog zadań.

Informujemy też Państwa, że dotychczasowy gospodarz złożył wypowiedzenie umowy o pracę i obecnie przebywa na urlopie, w sprawach gospodarczych proszę kontaktować się ze skarbnikiem tel. 723694123

Szukamy też osób chętnych do wykonywania drobnych prac na rzecz ogrodu typu pielęgnacja trawników, krzewów, porządkowania terenów wspólnych i obiektu. Chcemy utworzyć w tym celu komisję gospodarczą, która w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia gospodarza zajmie się planowaniem i wykonywaniem wszelkich prac gospodarczych w ogrodzie. Chętnych prosimy o zgłaszanie swojego akcesu osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Worki na odpady zielone można pobrać na działce 1 i 112.

                                              Zarząd Komisaryczny ROD „im. Lewińskiego”

 

Informujemy Państwa, że w związku z rezygnacją Pani Elżbiety Grochal z funkcji wiceprezesa i członka Zarządu Komisarycznego, z dniem 30 listopada 2021 na podstawie Uchwał Okręgowego Zarządu Małopolska PZD na funkcję wiceprezesa powołano Pana Stanisława Oszasta oraz na członka Zarządu Komisarycznego powołano Panią Małgorzatę Kuźnicką.

Aktualny skład Zarządu Komisarycznego ROD im. Lewińskiego :

Prezes Władysław Smęder Tel 663-054-918

Wiceprezes Stanisław Oszast 508 141 817

Sekretarz Bogumiła Kuś 512 244 354

Skarbnik Jerzy Tęczar 723 694 123

Członek Małgorzata Kuźnicka 508 226 030

 

Dyżury Zarządu odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz.16.00-17.30.

 

W pilnych  sprawach proszę dzwonić Tel.723 694 123

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r.

Ograniczenia w korzystaniu z ROD –woda, prąd, śmieci

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad udostępniania mediów w ROD, Krajowy Zarząd PZD informuje, że rozstrzyganie tej kwestii pozostaje w gestii Zarządów ROD.

Wprowadzone przez Krajowy Zarząd PZD ograniczenia w zakresie dostępu do ROD nie rzutują na powyższe kompetencje. Zarząd ROD, posiadając wiedzę na temat warunków lokalnych, jest organem, który najlepiej potrafi ocenić możliwości techniczne w ROD w kontekście uruchomienia dostawy wody i energii elektrycznej. Podejmując tą decyzję warto jednak uwzględnić, że w warunkach ROD zapewnienie dostępu do wody ma szczególne znaczenie.

Analogicznie wygląda sytuacja w kontekście możliwości korzystania ze śmietników w ROD. W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw dla przyjęcia, aby Zarząd ROD był zobowiązany do wyłączenia śmietników z funkcjonowania. Oczywiście korzystając ze śmietników, jako miejsca w którym „krzyżują” się drogi większej liczby osób, każdy z działkowców powinien pamiętać o zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

Jednocześnie KZ PZD po raz kolejny apeluje, aby korzystając z działek w ROD, czynić to w sposób odpowiedzialny. Optymalne zachowanie to ograniczenie do minimum kontaktu z innymi osobami. Odpowiedzialność wobec najbliższych, jak i ogółu społeczeństwa, nakazuje przyjąć, że w obecnych warunkach pobyt w ROD należy ograniczyć maksymalnie, jak tylko jest to możliwe, do swojej działki. Integrację sąsiedzką pozostawmy na bardziej sprzyjające czasy, a dziś skupmy swą aktywność do działki.

Apelujemy też o szczególną uwagę w miejscach takich jak bramy, furtki, wspólne hydranty, gdzie wiele osób może mieć bezpośredni kontaktu z tą sama powierzchnią. Zalecane jest wówczas posługiwanie się rękawiczkami, a w miarę możliwości, dezynfekowanie powierzchni.

Zachęcamy do tego rodzaju działań każdego z działkowców. Nie oczekujmy, że wszystko zostanie załatwione przez Zarząd ROD, którego możliwości są ograniczone.

Jeżeli posiadamy taką możliwość, warto samemu zdezynfekować takie miejsca. Korzyści osiągniemy zarówno my sami i jak nasi sąsiedzi. W tych trudnych czasach jest szczególnie ważne, abyśmy działali z myślą o innych. Pamiętajmy, że ROD, to nie tylko działka. ROD to wspólnota, której członkowie powinni solidarnie współdziałać, gdyż wówczas korzyści osiąga każdy z nas.

 Krajowy Zarząd PZD  Zarząd ROD