Dziś otrzymaliśmy pozwolenie wodno-prawne na użytkowanie naszej studni.

Kraków, dnia 30 maja 2022 r

PRZEGLĄD DZIAŁEK W OGRODZIE

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2022 od godz. 10-tej trzy Komisje Przeglądu Działek powołane przez Zarząd ROD dokonają corocznego przeglądu działek pod względem ich zagospodarowania.

Prosimy więc o wykoszenie alej ogrodowych, przycinkę gałęzi drzew i krzewów, które przerastają na alejki ogrodowe. Sprawdzimy stan posiadania kompostowników na działce. Będzie to również przegląd pod kątem wyboru najładniej zagospodarowanych działek, których użytkownicy otrzymają dyplomy i nagrody na spotkaniu z okazji Dnia Działkowca.

Kryteria corocznego przeglądu działek w ROD im Mieczysława Lewińskiego w Krakowie

Zasady ogólne:

1.            Przeglądu działek dokonują trzy Komisje Przeglądu Działek powołane przez Zarząd ROD. Członkami Komisji mogą być członkowie Zarządu i/lub członkowie Komisji Rewizyjnej. Każdy z działkowców może zgłosić też do Zarządu swoją kandydaturę na członka Komisji w danym roku.

2.            Przedmiotem przeglądu są wszystkie działki w ROD im. Mieczysława Lewińskiego.

3.            Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę w celu sprawdzenia stanu zagospodarowania.

4.            Działki będą oceniane pod względem przestrzegania Regulaminu ROD (posiadanie kompostownika, widoczny numer działki, itp.), a także walorów estetycznych i użytkowych.

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • rozplanowanie działki i jej estetyka,
  • estetyka altany,
  • czystość alejek okalających działkę i czystość na całej działce,
  • wygląd rabat, różnorodność upraw,

4a           Szczególną uwagę Komisje będą zwracać na przechodzące poza granice działki gałęzie, pędy krzewów, itp., jak również rosnące na alejkach ogrodowych dzikie rośliny.

5.            Z przeglądu poszczególne komisje sporządzają protokoły.

6.            Sprawozdanie z przeglądu działek zostanie przedstawione przez Zarząd na spotkaniu z okazji Dnia Działkowca.

Szczególny status działki:

Działka zaniedbana:

Gdy spełnione jest jedno lub więcej z niżej wymienionych kryteriów:

1.            Jest zagospodarowana z rażącym naruszeniem Regulaminu ROD.

2.            Widoczny jest brak użytkowania.

3.            Jest rażąco zaniedbana i nieestetycznie zagospodarowana. Na działce jest przechowywany niepotrzebny sprzęt, odpady.

4.            Stan działki stwarza uciążliwość dla sąsiadów; rozsiewanie się nie usuniętych chwastów, przerastanie roślin na sąsiednie działki lub inne wymieniane przez sąsiadów.

Taka ocena upoważnia Zarząd do podjęcia w stosunku do właściciela działki działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Działka wyróżniająca się:

Gdy spełnione są następujące kryteria:

1.            Jest zagospodarowana zgodnie z Regulaminem ROD

2.            Jest wyjątkowo zadbana i dobrze rozplanowana

3.            Widoczne jest indywidualne zaangażowania działkowca.

4.            Nie ma zaległości w opłatach ogrodowych.

Taka ocena upoważni Zarząd do przyznania wyróżnienia, nagrody.

Zarząd ROD

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD "IM. M. LEWIŃSKIEGO"  ZAPRASZA NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU: 08-05-2022 W SIEDZIBIE ROD

W KRAKOWIE, UL. MAKOWSKIEGO 1 .

POCZĄTEK OBRAD: W I TERMINIE GODZ. 10:30, W II TERMINIE GODZ. 11:00

ZGODNIE Z § 62 UST. 1 STATUTU PZD UCHWAŁY ZEBRAŃ ODBYTYCH W DRUGIM TERMINIE, CO NAJMNIEJ  PÓŁ GODZINY PO WYZNACZONEJ GODZINIE ROZPOCZĘCIA W PIERWSZYM TERMINIE, SĄ WAŻNE BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH PZD OBECNYCH NA TYM ZEBRANIU.

ZGODNIE Z § 56 UST. 2 STATUTU PZD PRAWO UDZIAŁU W WALNYM ZEBRANIU MA WYŁĄCZNIE CZŁONEK ZWYCZAJNY PZD W DANYM ROD I WYKLUCZONE JEST ZASTĘPSTWO LUB DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW. KAŻDY CZŁONEK PZD ZAPROSZONY NA WALNE ZEBRANIE MUSI MIEĆ  ZE SOBĄ DOWÓD TOŻSAMOŚCI, KTÓRY MOŻE BYĆ SPRAWDZANY PRZY PODPISYWANIU LISTY OBECNOŚCI.

MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU W DN. 25-04-2022 I 27-04-2022 W GODZINACH OD: 16:00 DO: 18:00 W SIEDZIBIE ZARZĄDU ROD UL. MAKOWSKIEGO 1

                                                     Skarbnik Zarządu Komisarycznego                                                                                              Prezes Zarządu Komisarycznego