awon oruko amutorunwa ati itumo

LIT:Akojopo awon owe ti o jeyo lati inu iwe Asayan ewi ti ajo WAEC/NECO. '&)%%&),&':'&_')3%*&),&')%&J@J>&-,&%&$%&6,&'8,&'3'&6'&4,)#, .'&4'('&4,&+),*%)>&+),&)%%&*'&8%&),&%)#&%.,&':#(+(+>&%.,&:+&%.,8#&-'&),&),(%&6#)&+),&(%(%. Iremoje ni ewi atenudenu ti awon ode maa n lo lati dagbere fun ode egbe won ti o ba ku ati lati yo ese re kuro ninu egbe ode ti aye. Your email address will not be published. '(,&-,&'=#)&.,&'&8%&*%(%&4,4+>&4#=<')&,3%),"':#&$%, $,/+&,*,/%3%&*'&$%>&),. Fifi omo kowo tabi sofa : eyi nip e iwofa yoo maa se abose loko olowo titi yoo fi ri owo ti won ya san.ise ti iwofa n se fun olowo duro gege bi ele lori owo ti o ya. Ka awon ayoka wonyi, ki o si dahun awon ibeere ti o tele won. eni ti o ku toyuntoyun awon oloro nii se etutu sisin re. "'(#)&<%&6,&4,&'&"'-%)&"%.,&(%), 8,&"'$'&6#)&%$')&,$+&8,,(%)>&'& "+&/+&8,&.%<,&-,&'&<%&8,&4'('&"'(,&+('&%*+"#-%(%&SB).+()+.R>, %$')&+. IGBELEWON: ko aroko lori Oge sise tabi omi. Oro ise Asoluwadabo : ni oro-ise ti oluwa ati abo le gbapo ara won.Eyi ni pe a le si oluwa ati abo ni ipo pada laisi iyato ninu gbolohun naa. (A) okan (B) meji (C) meta (D) merin. "'(#)&+=<', )%%&*'&4%)>&%&"+&4+&<+&6#)&':'&8+:+&.%<,&:#&<+&"'0, -%)>&.%<,&%&$%&),)#&,4'('&-%)>&<'*%&%4,&$%&),)#&,3%8#&)"%&-%)>&%&'&-%&,$+&Z')%&GF&JC. "'(#)&%.,&,4+"'='&%*+&(+&%.,&%$')&8,,(%)0, 9,&'&.,&)4+&+"+*,>&*'&4,&3%(%&6#)&'&S?8,)R0, '(#-'&*,&),&,=<%&GJ>&%&'&4,&8%%&-%&74&)%%&),=<%&8+.%>&.,&%&<%&),"'&'-#)&%.,&%=<%(%, ),)#&,4+&$%&.%<,&),)#&,(,)&%:'&$%>&%&"+&4+&<+&6#)&':'&8+.%&.%<,&:#<+&"'0, ),=<%&8+.%0&H,&%&<%&6+&4+&'1#)&-%)>&%&'&8%&/+&'(#-'&*,>&*'&4,&6%(%1%)&<,&! Ni ojo keji isinku; akara dindin naa ni yoo gba gbogbo ile oku kan. Ni ojo keta isinku abbl. Nitori naa, ni o fi je pe nigba ti eeyan ba lo se ayewo lodo babalawo, babalawo yoo difa lati mo odu ati ese Ifa ti oro oluware yan. Oruko Amutorunwa and its meaning in Yorubaland. keep the nice job on. Yetunde means mother has come again; * Babarimisa This is a child whose father fled at his/her birth. oro aropo oruko ni eto to n toka si eni.apeere. H,&%&<%&.,&<+(+&+. Leta ti Ayoka ko fi han gege bi (a) oninuuru (b) osonu (c) alapepe (d) apaniyan. Required fields are marked *, I have read and accepted the Privacy Policy *. Apeere oruko to n tokasi ipo tabi esin idile. Iwofa yoo maa se loko olowo [a] ise [b] abose [d] agbase. Oro-ise Asinpo : ni oro-ise ti o maa n je meji tabi meta ninu gbolohun pelu oluwa kan.iye oro ise ti o wa ninu gbolohun yii ni iye gbolohun ti a le ri fayo.fun apeere. Corpromutt Publihers Nig Ltd Oju iwe 182-188. The child, whether male or female, born after the twins is called Idowu. Ategun oye maa n se akoba fun igi oko nitori gbogbo itanna igi eleso ni o n gbon danu, nipa bee, igi eleso ko ni le so to bee, omi inu odo a gbe kiakia, beeni opolopo kanga ko si ni sun omi, omi a wa di owon gogo. Kurani Alaponle ede Yoruba. Idaamu ti ko legbe ni won ko ba awon ara adugbo paapaa julo Ayinla oko Mosunmola, okunrin bi obinrin lati igba ti won ti gba leta yii. ORO-ORUKO ALAISEEYAN:- Eyi ni oruko to n toka si awon nnkan ti kii se eniyan AP. Won maa n pe oro so ni. Oro-ise Alapepada: ni oro ise ti a maa n se apetunpe fun ninu gbolohun. Omo odun meloo ni Ajike nigba ti o loko? ti o ti ku kuro ninu egbe ki awon to ku le maa ri se. 6.Aroko Ajemo isipaya. Bi oku tile je odokunrin ti o ba ti ni omo nile,oku sise yoo wa bi ko tile ni koja akara dindin gege bi saraa fun oku.Ara etutu ki ona oku o le la gaaraga lo si ajule orun ni awon, Fun oku ayo,oku agba,oku arugbo,eto oku sise repete lo wa ninu asa. Atunyewo idanwo lori ise odun yii ninu ede, asa ati litirso. Kiko owo ele: eyi ni ki a ya owo,ki a si gba lati maa san ele lori owo ti a ya. Ajao: Fighter with victory. Ko meta ninu ewu ti o wa ninu ere idaraya. Oro-oruko le je alaiseeka : Eyi ni o n tokasi awon ohun ti koseeka Ap Iyanrin, epo, omi, afefe, gaari, irun. Leyin pe won a file ponti, won gbodo to ju awon nnkan apeere kan fun eto isomoloruko gan-an. 5. Gbogbo nnkan wonyi ni isoro igba oye lara awon eniyan ayafi isoro. Oun, eni, emi, awon, eyin, awa, ati ibo. Eyi ni orisii oruko ti a ni ni ile Yoruba. "#$%&*'&4,&8%&4'&,"+&)%%>&),&'4%)&%.,&),&'(#0, JJI0& !(#-'&!"#$%&"%.,&"+&:+&-,&%3#(%&$%&-,&'&=<%>&'(#-'&*,&:+&%$')&%)=+",&.,&'&$%&),&,.+. Apeere ati itumo. Awon to je ode aperin le awon meji yooku wo inu igbo, nibe ni won si yanju won si. 4. Bola fi ete onibara re to iyawo re leti, won si pinnu po lati fi adura ati isera bi ogun esu wo. [a]ayo tita [b] boolu afesegba [d] ludo. Ni Oril . Bi oku tile je odokunrin ti o ba ti ni omo nile,oku sise yoo wa bi ko tile ni koja akara dindin gege bi saraa fun oku.Ara etutu ki ona oku o le la gaaraga lo si ajule orun ni awon Yoruba ka oku sise si. Imura awon miiran maa n buru jojo bee si ni awon miiran kii we lasiko yii, won yoo wo dandogo si isale buba, won yoo wa dabi oba awon igare, ti iru won ba yo lokankan ko si iyato. Atenumo oro ju ni (a) awitunwi (b) akanlo ede (d) owe. (#-'&*,&),&%=<%(%&/#/'>&.,&+),*%)&<%&$%&),)#, .#<#>&.%<,&+),*%)&<%&$%&),)#&,3+&'.%&-%)>&.%<,&),)#&%1%8'&-%)>&.,&+),*%)&<%&/+&'(#-', *,>&.,&'&4,&6,&=<%3#(%&.,&'&3%(#-'&+),&)%%&4,)#&'(#-'&)%%>&+),&)%%&*'&(,&,.#4,"+&"%=<%(%, '"'(#)>&%&'&4,&+. +),*%)&<%&6+&=<%&%=<%(%&"%.,&:,&'-#&3,3+>&%&'&8%&/+&'(#-'&*,&),&,=<%&'='(#)&8+.%&%., 8+.%"+"'=<')& SOJOR& ),& %='& 8+:,"%& '(#6#)& '3,3,& '4#& 8+6%>& "%,4,& ,3,$'& P%)-%)0, 9%-%)%&.,&%&<%&/+&'(#-'&*,&4,&'(,&+),&.,&'&3%-#&),=<%&'=':,&SQ@.,8+4R&4,&'(,&(+>&+),&)%%, +=#)=#)&+(,)&n&4,>&%&'&4,&3,&),&'$#&3#3#>&%&'&$%&"'&(,&4,&%(,)&,"+&.%<,&,"+&S1'#4+R&.,&%&-', 6+&-,&$')&=<%&"'$'&$%>&.,&'&<%&.,&:+&,$'&),&'),>&'&"+&6,&=<%&,"+&.,&-,&4+&.,&-,&4+&.,(+&''0, SJ@.,8+4R&),=<%&.,&+$#&-%)&<%&<'>&.%<,&.,&,:%&,=<'('&-%)&<%&4+"+>&.%<,&.,&%$')&'"+&<%&), 3%)%>&.%<,&.,&+),*%)&<%&$%&),)#&+$#&:%8<%&-%)>&+),&)%&*'&-':%&),&,('(#)>&),&%=<%(%, $%&%&.#)&"+&"'&),&%$')&')%&8,(%)&S'&"+&/+8,R, 6+"+6+"+&>&%$%&,=,&)"%&.%<,&,=,&4'('&3,+&3,+&4,&,)#&(+>&%&'&"'&3+&4,)#&(+>&%&'&4,&3,&'$#, %.,&8'-%)"%&SJJJR&),&%='&8+:,"%&'(#>&+),-+),&.,&'&<%&8#&),)#&'(#&)%%>&'"'(#)&*'&8%%, =<%&$')&-#('&),)#&+$#&:%8<%>&.%<,&,/%(#)0&9%-%)%&%:%-%"+&%(#)>&-,&*'&"+&3+&'3', $')0&X')&-'&),&4+&%,4%)&P%)-%)>&.,&$')&-'&<%&.,&.'(#)&<'&+4+&(%(%0. Peleyeju:Eni to ko ila pele, ti ila oju naa si ye e gan-an. Bi a ba yo oro-ise kuro ninu awon gbolohun wonyii ko le ni itunmo. - ni o maa n dipo oro oruko ninu gbolohun. ),&+8,&+4#>&-,%-,%&),&+8,&+4#&)%%&*,'&6,&4,"+>&%&'&/+&),&J@^&.,8+4&4,&%(%&'8'&)%%>&.%<. Ona meta Pataki ni a le gba lo oro aropo oruko ninu gbolohun. LIT:Itupale iwe asayan ti ijoba yan. Oku sise-;ni imojuto oro ile pelu ipese ohun jije ati ohun mimu ti awon eniyan oku olomo tabi oku agba maa n se fun oku ati awon a-bani-saajo ti o waa ki won ni ile oku. Ele gegere ori owo ki I je ki eni yawo tete bo ninu gbese. (a) owo (b) iyawo (c) omo (d) igbega. Samuel. Akekoo gbodo lo akoto ode oni lati gbe ise re kale. Onilu awon onilu nii se etutu onilu lati yowo elegbe won. Oro-ise Asapejuwe : ni oro-ise ti a maa n lo lati so irisi nnkan. ++8+.%&),&'4+>&_')3%*>&X+3)+43%*&%.,&H1#(43%*&),&'$#('&-#.#-#.#&-,&%&.'&4'('&4. oro ti o ba jeyo leyin yoo,maa,fi ati ti gbodo je oro-ise. 4.Okan lara ohun ti o maa n jeyo ninu oku pipe re ni . AWITUNWI: ninu awitun ni a ti maa n tenumo oro ju eekan lo. Oju mejila ni opon ayo maa n ni. This comes after the childs ritual birth, massage of specific body parts and other rites as well. (i) So itumo oro oruko ati oro aropo oruko (ii) Ko ise oro-oruko ati aropo oro meji meji pelu apeere. Yoruba ka iku si ohun ibanuje pupo. E Eyin re funfun bii egbon owu. Ti a ba fe ko leta gbefe, eyi ni awon igbese ti a gbodo tele nigba ti a ba fe ko o. Bi a ti se mo pe asa je ihuwasi, isesi ati ibasepo awon eniyan ni agbegbe kan. Ara asa ni ounje ti a n je, aso ti a n wo, ikini. '(,&':%&P%)-%)&),&'&),&%$')&%)=+",&.,&'&)&3%(,&$')0, /#/'/#/'>&'&4,&$#"'&6#)&%$')&.,&$')&<%&"+&*')3%&%(%&$')&6#)&!"'(#)>&/%%/%%&%$'). Se itupale asayan iwe ewi kin-in-ni ti ijoba yan. '&-'-'&<+(+&%3#(%&(+0&V,)#&,$+&;+)+4,4,>&Z%-'<#&4#)&),&'(#&':'&)%%>&'(,&%$'), 7+&<,&%&4+&-'&4,&,<,&*,,>&%4+&!"'(#)&*'&4,&4'-%"+&4,)#&%3#(%&)%%0. Ipo abo : oro aropo oruko maa n sise abo bakan naa ninu gbolohun. Itumo oruk Tolin. EDE:Atunyewo eko lori ise saa yii ninu ede, asa, ati litireso. IDOGOTI : Eyi ni diduro ti ajegbese ati fifooro emi re titi ti yoo fi ri owo san.Bi o fe jeun,won a gbe ounje niwaju re,bi o fe to tabi yagbe yoo telee lo sibe bayii ni won yoo se maa yo o lenu titi ti yoo fi wa owo won san. Aja dudu meta ni won ri ti o sa jade ninu ina yii won si ri okan ninu won sa ladaa. ASA:Asa- Asa Isomoloruko: Amutorunwa, abiso, inagije abbl. E. Ile wa gbayi o gbeye. Loooto, onise awon araabi je. Awon Yoruba gbagbo pe nigba ti eeyan ba n bow a si ile aye lati orun,yoo kunle si iwaju Olodumare lati yan ipin, ipin yii ni ori ti eeyan mu waye, ti o je mo gbogbo ohun ti yoo sele sioluware laye, titi kan ohun ti eniyan yoo da, ojo iku re, ati iku ti yoo ku pelu, eyi ni o mu gbolohun w ape; Ero Yoruba ni pe Orunmila, baba Ifa, wa ni odo Olodumare nigba ti olukuluku n yan ipin tire, nitori naa ni a se pe e ni Elerii ipin. 80-81 kindly join the thread by dropping your generic name in the comment box below. Igbo ni won a sin-in si, won a si sun gbogbo nnkan Ini re. '4,&),&')%&*'$#&.,&'&., >&JW@&Y&O>&GJ&Y&O>&GO&Y&O>&QQ&Y&O>&Q^&Y&O>&-,&, 8%&/+&'(#-'&*,&),=<%&J@@@&Y&.,8+&4+&+. Ile, ilu, eniyan, iwe, tatapupu. Osodi, Meka, Soosi. 500 je . Oruko se Pataki ni ile Yoruba, awon Yoruba kii sii deede fun omo ni oruko, awon oruko Yoruba maa n ni itumo. ; Awon omo olooku yoo kita; eyi nip e won o se eto ariya ojo keta.Ojo yii ni ipese jije ati mimu yoo bere ni pereu,eran pipa,obe sise lorisiirisii,oka riro,iyan gigun abbl. Baba Foyeke,baba Ejire fi mi sile lo sorun alakeji. Adewoyin S.Y (2014) IMO, EDE, ASA ATI LITIRESO YORUBA fun ile eko girama agba S.S.1 Corpromutt Publisher Nig Ltd. O.I 155-156. A ko le fi oro-asopo so oro aropo oruko meji papo.apeere, 5. Eyi je ere ti o wopo laarin awon agbalagba. Ko apeere oro-oruko marun fun oruko abiso, amutoruwa, inagije. Bola fi ete onibara re to iyawo re leti, won si pinnu po lati fi adura ati isera bi ogun esu wo. won to gbe e si koto, riro yii lo maa je ki o se iku pa eni ti o pa a. . Bakan naa, eran igbe ki i pop o loja nitori awon ode ki i ri eran pa ninu igbo, bee gege ni eso igi kii saba pon lasiko yii. Daruko awon ona ti a n gba lati gba gbese ni aye atijo, EWI ALOHUN GEGE BI ORISUN AGBARA ATI IMO IJINLE YORUBA. Ew ni oro oruko ti o n se ise oluwa? OWE: Yoruba bo won ni owe lesin oro, oro lesin owe, bo oro ba sonu owe ni a fi maa n wa. Mefa wa fun ope nigba ti mefa wa fun ota. Oro-oruko le je aseeka : Eyi ni o n toka si ohun ti a le ka Ap. Awon egbe wa n yoo se ajodun lose yii. Awon oro ti o takoko ninu ayoka. Awon wunren aropo afarajoruko niwonyi. "'(#)&+8,&8,8'&S74&QGF&TR&%&'&8%&/+&'(#-'&*,&6#), ,3%<'<'&"'$'&+$#&=<'=<'&<'*%&-,&%&.'&:%3+&-#('&),)#&,"+&$%&"%('>&.%<,&-,&%&. "#$%, ! "'(#)&S?9L?a?M, '(#-'&*,&4,)#&'8,&),=<%&T^>&-,&%&=<+&6#)&'<,)(,)&)%%&8#>&),&%=<%(%&! Ork e ptk gan-an, s e kk. "'(#)&"+&6#)&'&),&%<'>&'&"+&6#)&'&),&,*,&%.,&'-,-,&.,&'&3%(%>&4#=<')&4,&6#)&+4+>&-,&'&4, ),&QJ&Y&.,8+40&P'&4,&8%&<+(+&6#)&%=<%(%>&%.,&'-#)&%.,&%<'&"'3'&! 7. Oruko abiso: eyi ni awon oruko ti o n tokasi ipo idile tabi obi omo saaju tabi asiko ti a bii. %&'&8%&-%&74&JJIF&JCGO>&Y&^>&GI&Y&O>&TW&Y&J>&%&'&8%&-%&4,)#&'8,&':'&.,&%=<+>&.,&'&8, )%%&-'&-%)&,"+>&%&'&4,&8%&8#&'8,&)%%0&9%-%))%>&),&%&'&8%&/+&6,&=<%3#(%&/+"#&%$+>&%, ),.'.'>&.,&'&<%&6+&-,&!"'(#)&4+&'1#)&.,&'&.'<,&),)#&%*+&(+>&.%<,&),)#&,4+&(+>&%&'&-%&74&GO. GBIGBE EDAN LO SILE AJEGBESE: Laye atijo eru jeje ni awon egbe ogboni je fun awon ara ilu nitori naa ti olowo ba loo fi ejo ajegbese to taku sun awon ogboni,awon ogboni yoo fi edan[amin ase ogboni]ran onise si ajegbese naa,itunmo eyi nip e ki ajegbese naa o maa bo wa si ile ogboni won a da si oro gbese naa,won a si pase fun ajegbese naa ki o san owo yii eru won nii mu ajegbese wa ona kiakia lati san gbese. Asiko ti enikan ba ku ni a o maa gbo ninu oku pipe bi o se lawo to, bi o se je oninu-un-re to,bi o se ko eniyan mora to abbl. Oginni:Eni ti o maa n roar n tele ginniginni. (iv) Inu leta-;ibi yii gan-an ni a o ti soro lori idi ti a fi n ko leta. Eto Iro Ati Girama Fun Ile-Iwe Sekondiri Agba. 2.Ojo-ojo ni omolunrin ti o gbe iwo lorun . O maa n se won daradara sugbon ki i gba ebun lowo won. But sometimes, the circumstance of a childs birth will automatically give the child a name. Ekundayo Ibanuje ati ekun ti o wa ninu ebi di ayo. A maa n lo awon wunien yii dipo oro oruko ninu gbolohun. '&/+"#&$%0, '(#-'&*,&),=<%&J@@@>&),&%='&8+:,"%&'(#>&6#)&':'&8+.%"%&SJO&3%*4R&.,&%&<%&6+&-,&! Kindly do check back. "'(#)&%"%*+&),&%$')&'(#-'&.,&'&/'&/#/'>&%,"'1#)-%&),&'(#-'&.,&'<%, %$')&!<%&):+0&!(#-'&),&%)&6,&/+&!<%&? Names are given to the child by the father, mother, grandparents (paternal and maternal) and some close relatives also. KEHINDE (omo-to-keyin-de): omo ti a bi tele Tayewo.Oun ni legbon,pe oun lo ni ki Taye lo to aye wo. "#$%>&4#=<')&.,&$')&-'&8'&%$')&,.#8'&(+>&%.,&,$#"'&(+&/+"#, #=<')&),)#&,$+&*,0&B$'&=+=+&<,&+),.,&'&4+&%"%<%/%%3+&,$+&*,>&$%&8'&%$'), #8'&'(#-'&! 2. 1.Ige-ige ni omo ti abi ti omu ese jade lati inu iya re,o le je okunrin tabi obinrin. (a) keta (b) kejidinlogun (d) kejidinlogbon. Apeere ere naa ni ayo tita, gidigbo, okoto Tita, ere arin abbl. Kiko ede abinibi san ju kiko ede okeere lo. LIT:Ewi Alohun gege bi orison ironu Yoruba: Ese Ifa, Alo Apagbe. ="%44&.#).#)&.%<,&%$'&.,&'&6+&3%3%>&),=<%&'='(#)&SJ@@.,8+4R&%&'&6,&'*,)&=,3,&-'&.%<, %$'&. Ara awon eniyan yii ko gba a, won si ina bo inu ile alapa yii. O maa n je ki omode ni iwa akin ati akinkanju. ii . .#)&8%&6,$+>&-,&%&4,&.#)&8%&'+&4#&%(%&%"%<'*#)&)%%>&,*%)#&*'&4,&4+"+>&%&'&8%&/'&4,&.,., '8,&),=<%&SGJYR&+),&)%%&*'&8%&8#&'8,&)%%>&*'&4,&8%&6,&6'&'8#&)%%>&),&%=<%(%, 3%3%>&!"'(#)&"+&6#)&+),*%)&),&%=<%(%&%.,&%4+>&"%.,&"+&:'<%&"'(,&'1#)&=<'=<'&.,&! Ere omode je ere ti o wopo laarin awon omo keeekeeke, apeere omode ni; eye kiko, sise oko ati iyawo, fifi yerupe se ounje, eye meloo tolongo waye, ekun meran talo wa ninu ogba naa, Booko-Booko. Bi a ti n sin oku oba yato patapata si bi a ti n sin oku eniyan lasan.Awon oba alade po ni ile, Igba oye je igba ti awon eniyan koriira ni ile, Ategun oye maa n se akoba fun igi oko nitori gbogbo itanna igi eleso ni o n gbon danu, nipa bee, igi eleso ko ni le so to bee, omi inu odo a gbe kiakia, beeni opolopo kanga ko si ni sun omi, omi a wa di owon gogo. Oro-ise ni oro ti o ba le duro bii koko fonran ninu gbolohunoro-ise ni oro ti o n toka si ohun ti oluwa se ninu gbolohun laisi oro ise ninu gbolohun ko le ni itunmo nitori ohun ni o je opomulero fun gbolohun.Ap. Akekoo gbodo sa awon oro inu gbolohun re lo lona ti onkawe/oluko yoo fi maa fokan baalo. Oro-oruko le je ohun aridimu:- Eyi ni awon ohun ti a le fi oju ri tabi fi owo kan. apewa, eja,isu, tabili, sokoto, aga, ewedu, abbl. UCE SENIOR 4 TOPICAL REVISION QUESTIONS AND ANSWERS, 3RD TERM SS1 PHYSICS SCHEME OF WORK AND NOTE, 1ST TERM SS2 AGRICULTURAL SCIENCE SCHEME OF WORK AND NOTE, ENGLISH O LEVEL AND A LEVEL NOTES (S/F1-6), TOPIC 5:COMPUTER EVOLUTION COMPUTER FORM ONE NOTES, TOPIC 4: COMPUTER HANDLING COMPUTER FORM ONE NOTES, TOPIC 3: THE COMPUTER SOFTWARE COMPUTER FORM ONE NOTES, TOPIC 2: THE COMPUTER COMPUTER FORM ONE NOTES, THE SCOPE OF COMMERCE Commerce FORM ONE NOTES, PROPER BEHAVIOR AND RESPONSIBLE DECISION MAKING- CIVICS FORM ONE NOTES, Agriculture Revision Questions and Answers, Mathematics Revision Questions and Answers, Chemistry Practical Questions and Answers, Computer Science Past Papers With Answers. Apart from the twins series, other children born in Yoruba land in peculiar circumstances or ways are given pre-destined names too. Tun akaye wa ka pesepese ki a to dahun awon ibeere ti o tele akaye. Eni ti sango pa. iii. '&4,&/'&+:+&,:%/%&8'&,)-&)%>&%&'&$%&$+&),&'$#&3#3#>&.,&+),*%)&<%&)&6,&4%(%>&'&3%:#&>&+), )%%&*'&8%&*'&-#('&),)#&+$#&,=<+-#)&*'&$#&'1#)&.,&'.%&<%&3+&4,"+>&+),&)%%&-'&),<&'. Akekoo gbodo fi idi iha ti o yan mule ninu igunle aroko re.A ko gbodo so itan tabi pa aalo ninu iru aroko bayii. Oro aropo oruko ni a maa n lo dipo oro-oruko ninu apola oruko.apeere, 1. Meaning, translation and how to say, so orisii oruko mewa ti awon Yoruba n pe Olorun ati itumo won in Hausa, Igbo, Pidgin, Yoruba, English| Nigerian Dictionar. Gege bi ohun ti mo so saaju,nigba ti akekoo ba fe tako ero elomiran nipa koko kan, ohun ti yoo se ni sise-n-tele niwonyi. '&)%%&/+"#&%$+>&'&.#)&"+&-%&4,)#&'8,&%.,&'4+&6#), *,&),=<%&8+:+&6#)&%3#(%&,=<%"%&'-%)&(+>&.%<,&6#)&+"'8,,(%)0, ),=<%&.,&%&<%&.,&(,&$,/+&%&3+4+&4,&!"'(#)&/%/%&+4+&,<'(,4%>&+&:+&-,&%&.+"+&'('&,3%(,:,&+4+. Aroko ajemo - isipaya abbl. '(,&'"'=#)&),&'"#$%>&'"#$%&4,&),&'(#-'&(+&.,&%&%<%&-'&'(#-'&*, 4,&%(%&'(#-%&%$')&%"%=<+3+&<%&<%&$%%&4+>&.,&+),*%)&6,&'(#-%&*,&4,&'$'>&'&3%:#&.,&'&<%, +),*%)0&9%-%)%&%&"+&-'&'(#-'&*,&),&G@G.,8+4&/+"#&'*,)&.%<,&':+&%(%&,=,&.,&'&<%&8', (+0&<%-%)%&%&"+&/+&'(#-'&),&6,&=<%3#(%&%&'&4,&8%&%/+&),&%"+&),&%='&8+:,"%&'(#)>&%&'&"+. ':''&-,),&),)#&'4#&.#).#)>&-,&%&8%&/+&'(#-'&*,&),=<%&88+:+&/+(+>&-,&%&4,&8%&6, -+:,&'4#&.#).#)>&%&'&4,&8%&/+&),=<%&QJ&Y&>&%&'&8%&=<%3#(%&%<'>&-,&'$'&'.%&-,&'&8%&4+, -%&$%>&<%-%)%&%&'&8%&=<%3#(%&$,/+&-,&! ASA:Ona ti a n gba gba gbese osomaalo,elemun-un. Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Eniketa / eyi ni eni tabi ohun ti a n soro re. For instance, twins are believed to have natural-birth names. '&)%&),&%"+>&4+&6#)&':'&8+:,"+"'=#)&GJ>&-,&'&4, 8%&=<%3#(%&,(#&'=#)&.,&%&"+&8%&*'& '&"+)#>&*,'&3,&,.+8'"+&"%=<%(%&!"'(#)0. wn tkas Adewoyin S.Y (2006) Imo, Ede, Asa Ati Litireso fun ile Sekondiri Agba Corpromutt Publihers Nig Ltd Oju iwe 115-162. Ere Abele ni awon ere ti a le se a bile. Bi won ti sa ladaa ni o yipada di eniyan. Oro-oruko le je ohun elemi : Eyi je oruko nnkan ti won ni emi bii eniyan tabi eranko.apaja,eniyan,esin,maalu,alangba,okunrin.abbl. ASOREGE/ASODUN: eyi ni ki a maa pon nnkan ju bi o se ye lo. Loooto, onise awon. Oruko se Pataki ni ile Yoruba, awon Yoruba kii sii deede fun omo ni oruko, awon oruko Yoruba maa n ni itumo. Ni Bara ni won maa n sin oku Alaafin si ni aye atijo,lale si ni won maa n se eto oku naa,opolopo etutu ni won o ti se. Fifi nnkan ini duro tabi dogo: eyi ni fifi nnkan ini wa duro,o le je ile,ile tabi moto sugbon ti eni ti o ya owo ko ba ri owo san won le gbe nnkan ini re ta dipo owo ti o ya.Iru owo bayii kii ni ele lori. (2. Apeere iru ere bee ni Okoto, Arin Tita, Ijakadi abbl. Adewoyin S.Y (2014) Imo, Ede, Asa Ati Litireso fun ile Sekondiri Agba S.S.S. A le lo oro asopo lati so oro aropo afarajoruko meji papo.apeere. "'(#)0, ),&,<%"'/'>&-,&%&/+&4,)#&'8,&),=<%&GJ&,8+4>&-,&%&4,&-%&74&O&Y&^>&4,&'8,&)%%>&-,&+),&)%%. Oruko ti o je mo ise ilu ni . Abo inu gbolohun yii ni - [a] baba [b] pe [d] mi. Ap ogbon, ilera, ero, ife, alaafia, igbadun, wahala, imo. Oruko abiku: Oruko ti a fun omo ti o maa n ku, ti a sit un pada wa saye. Aroko onileta. 40. Iyale ile tabi agba okunrin ni n seto isomoloruko. m ni a fi n da pupo ninu awon onkaye Yoruba mo nigba ti a n fi (i) mo onkapo, Merin (mu erin)=4 Ikerin (iko erin)=4th, Marun-un (mu aarun=5 Ikarun-un (iko arun)=5th, Mesan-an (mu esan)=9 Ikesan (iko esan)=9th, Mewaa (mu ewa)=10 Ikewaa (iko ewa)=10th, Mokanla (mu okan-le-ewa)11 Ikokanla (Iko-okan-le-ewa)11th, Mejila (Mu-eji-le-ewa)12 Ikejila (iko-eji-le-ewa)=12th, Metala (mu-eta-le-ewa)13 Iketala (iko-eta-le-ewa)13th, Merinla (mu-erin-le-ewa)14 Ikerinla (iko-erin-le-ewa)14th. "#$%>&.,&'&4,&),&,=<%=<'&),)#&(+>&3%)3%), +8,&.'&'&$%&),&'(#-'&!"#$%&! (2. Bi a ti n sin oku oba yato patapata si bi a ti n sin oku eniyan lasan.Awon oba alade po ni ile Yoruba,bi a si ti n sinku oba ni ilu kan yato si ti ikeji, ati pe ipo oba kan yato si ara won. '&%3#(%&,$+&*,&.,&'&.,&(%>&:'$'&6,+&8,&,8''(+&1%)&4,&+8,&)%%>&*'&4,&3%(%&6#)&'0&H,&'<%, ),"'&,(%)"'$'&.%<,&,<+(+&'&"+&/+8,&4,&+('&,<%),4'('&*,,&@TJT\OTW@IO>&@T@IJJJITTGW>, Do not sell or share my personal information. "'(#)&.,&'&4+=#)&D%(%'&6#)&_'4+>&"%.,&'-#)&/#/%>&'&)&<+&"%.,&6#)&', ),4+=#)>&.,&'=#)&<%&3,3+&'>&-%&74&O\&Y&^>&4,=#)&8+(+(,)>&-,&'&4,&.#)&-%&J@I&Y&^>&-,&'. Oruko se Pataki ni ile Yoruba, awon Yoruba kii sii deede fun omo ni oruko, awon oruko Yoruba maa n ni itumo. Ki o so idi re ti o fi tako ero naa,eyi gbodo je pelu ekun rere alaye. O maa n gbebun lowo awon onibara kookan, o si maa n ko ebun opolopo to ba tan-mo-on pe iru ebun bee yoo mu ki oun se ojusaju lenu ise oun. Oruko Amutorunwa: Eyi ni oruko ti a n fun awon omo ti o gba ona ara waye tabi ti won mu nkan ara waye lara eya ara won. Awon Asiri Oruko Oluwa Ati Iwulo Re PDF Bible, 100% found this document useful, Mark this document as useful, 0% found this document not useful, Mark this document as not useful, Save Awon Asiri Oruko Oluwa Ati Iwulo Re PDF Bible For Later, !"#$%&! %&'&/+&),=<%&SJQ^.,8+4R&+8,&)%&*'&8%&6,&'('('&:%&%*+&(+&),-%)0&N8,&+(#&)%&*'&4,&6, +),*%)&<%&),&+=<'&.%<,&%/%&.,&-'&:,))%>&-,&%&/+&'(#-'&*'&4,&),&,=<%&J@^.,8+4>&4,&':#, +=<'&)%%>&%&'&4,&.#)&-%&74&JQW&Y&O>&IJ&Y&O>&4,&':#&+=<'&)%%>&),&%=<%(%&! (A) aitete mole, ole mu oloko (B) awon ode adugbo Karonwi (C) awon olosa fese fe (D) leta adigunjale (E) ojo gbogbo ni ti ole, ojo kan ni ti olohun. 4+&.,&*'&/+&8+(,)>&.,&+),*%)&<%&6+&4+&%4+*'(,&),&<,&,"+&-,-'>&%&'&"'&(,&4,&,=#)&8+(,)=&,"+&., %&4+4+&:+&-'>&+),&)%*&'&(,&%)#&%.,&,(%)"'$'&'"'(#)&"%.,&-'&,"+&"%%,4,&%$')&.,&$')&<%, )=<+&,"+&)%%>&$')&*'&8%&4+&%4+*'(,&.,&'&3%(%0. 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770,780, 790, 800, Mustapha Oyebamji (2006) EKO EDE ATI ASA YORUBA TITUN (S.S.S) University Press Oju iwe 12-15. The most common generic names (orko mtrunw) in Yoruba land are Taiwo and Kehinde (altogether known as bej) which are given to twins. Eyi lo fa a ti a fi n so pe Onisango to jo ti ko tapa ta abuku ara re. Oro-oruko le je ohun alailemii: Eyi ni awon nkan ti ko ni emi. 2 Corpromutt Publihers Nig Ltd Oju iwe 101-119. A maa n ko ni ila si ila ni. Oro wa di eni to fe ku pade eni ti yoo pa a iro ibon yii ko da awon ara adugbo duro rara, se ti a ba sun ewure kan ogiri o le bu ni je. Oruko . EDE - Oro/gbolohun onipoona: Itumo poonaAkojopo awon oro onipoonaAlaye lori itumo oro ati gbolohun onipoona ASA - Eewo ni ile Yoruba: Kini eewo/orisi eewoOrisirisi eewo ati itumo okankan wonKi ni o maa n sele ti eniyan ba deja eewo ati atunbo tan re LITIRESO - Kika iwe litireso ti ijoba yan: 9. Itan miran fi ye wa pe omo omo olofin oba ife ni igba kan ni owa ajaka. (a) mejilelogbon (b) ogbon (c) merinlelogbon (d) merindinlogoji. Ki Edumare ki o fi iku ire pa gbogbo wa bi a ti n sin oku kookan da lori eni ti o je ati iru iku ti o pa eni bee.Die ninu iru re niwonyii. 5. Awon Yoruba gbagbo pe bi eniyan ba ku yoo lo si orun,yala rere tabi orun apaadi. Ewi atenudenu Yoruba kun fun ogbon, ironu ati iwoye tabi akiyesi awon baba-nla wa, okookan awon ewi yii lo si je orisun ironu,agbara, ati imo-ijinle Yoruba. Ewi alohun-;je ewi ti a jogun lodo awon baba nla wa,nitori pe awon Yoruba je eya to feran ewi lopolopo,bi won se ni ewi fun asa isinku naa ni won ni ewi atenudenu fun orisiirisii ayeye to ku. '&)%%&),&+-%)&),&':#8'>&'&"+&4+&),& %='&8+:,"%, '4%)>&.%<,&%='&8+.%&'4%)>&.%<,&%='&8+4%)&%('0, .%<,&,"+&,.%:%&$%>&%&'&<#&'8,&4,)#&,-+&'8,>&%&'&/+&'(#-'&*,&4,)#&'8,&)%%&),=<%&JO@, )%%>&),/%&%=<%(%&!"'(#)>&?)=+",&! Ipede yii je (a) akanlo ede (b) afiwe (d) asorege. ABO:ni eni tabi ohun ti a se nnkan si, ap, EYAN; ni o maa n se afikun itunmo fun oro-oruko ap. "'(#)&),)#&'1#)&=<'=<'&.,&'&<%, )6+&4+>&<%-%)%&8%&6,&=<%3#(%&6#)&,6%(%1%)&! "'(#)&.#&'&),)#>&<'*%&"'(,&,4'('&-%)&),0, 8%&/+&'(#-'&*,&),=<%&8+4%)&/+"#-,-%&74&G^&Y&O>&GQ&Y&Q>&GO&Y&J>&/+"#&%$+&6#)6#), 8%&-%&74&G^&Y&O>&GQ&Y&Q>&GO&Y&J>&W\&Y&J>&OG&Y&J>&-,&'&4,&8%&/+&'(#-'&*,&),=<%&GJ&Y>&/+"#, %$+&6#)6#)&8+.%&.%<,&8+:+>&-,&'&4,&8%&<++&,(#6+&%)#&.,&'&6+0, 3,3+&4,&'&<'*%&'=#)&+4#&.%<,&.,&%$')&%*+>&'4'>&+8+(+>&,$'&-%&74&WT&Y&^>&O\&Y&^>&Q@&Y, ^>&J@Q&Y&^>&J@I&Y&J>&-,&'&4,&/+&'(#-'&*,&),=<%&GJ&Y>&-,&'&$%&=<%3#(%&,4+=#)&%.,&,=<%"%>, ,$'&*'&4,&),&,4+=#)&%.,&,=%<%"%>&4+&+. did julia child have back problems, technical program manager salary bay area, team building activities with ping pong balls,

Drop Off Points For Ukraine Belfast, Oil Of Olay Bb Cream Discontinued, Benjamin Allbright Military, Articles A

awon oruko amutorunwa ati itumo