• 723 694 123
 • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
 • Kraków ul. Makowskiego 1

Organizacja działki

Altana

§44

Altana działkowa stanowi wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w ROD. Altana działkowa powinna być funkcjonalna i estetyczna.
Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.
Altana działkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim.
Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.
Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej, działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem.

§45

Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 44.

§46

Zarząd ROD nakazuje działkowcowi wstrzymanie budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających podejrzenie naruszenia przepisów regulaminu.
W przypadku stwierdzenia przez zarząd ROD budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej z naruszeniem przepisów regulaminu, działkowiec zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany działkowej, jeśli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób.
W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

Altana ogrodowa kojarzy nam się z relaksem i wypoczynkiem. Kwestie dotyczące budowy altan na działkach określa szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać przed wybudowaniem altany (lub nabyciem działki z już wybudowaną altaną). Oto, co trzeba wiedzieć zanim zdecydujemy się na altanę ogrodową.

 

Dopuszczalne rozmiary altany

Zgodnie z prawem budowlanym i przepisami związkowymi altany działkowe to obiekty o powierzchni zabudowy do 35 m² i wysokości 5 m (przy dachu płaskim 4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą powierzchni 12 m², a działkowcy są zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

 

Należy także pamiętać, że wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu, a odległość usytuowania altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry, chyba że plan zagospodarowania ogrodu działkowego lub jego zarząd określa inne miejsce usytuowania altany. Wtedy działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem lub wytycznymi zarządu. Powinien także, przed rozpoczęciem budowy (rozbudowy) przedstawić zarządowi ogrodu projekt i skonsultować z nim zgodność planowanego budynku z przepisami.

 

Trzeba także pamiętać, że zgodnie z regulaminem ROD, w przypadku stwierdzenia przez zarząd ROD budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej z naruszeniem przepisów regulaminu, działkowiec zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany działkowej, jeśli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób.

 

Ponadto, jeśli zarząd ogrodu posiada informację, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej – nadzoru budowlanego. Stwierdzenie przez wspomniany organ naruszenia prawa, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie – z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki (prawa użytkowania) włącznie.

Kompostownik

§42

 

Działka musi być wyposażona w kompostownik.

Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.

Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Użytkowanie działki, uprawa własnych roślin i ich pielęgnacja powinna łączyć się także z troską o środowisko naturalne oraz najbliższe otoczenie. Jednym z przejawów ekologicznej postawy, a jednocześnie sposobów na bardzo pożyteczne wykorzystanie odpadów organicznych i pozyskiwanie z nich naturalnego nawozu jest ich kompostowanie. Zgodnie z regulaminem, każda działka powinna być wyposażona w kompostownik.

 

Wymóg urządzenia kompostownika na każdej działce nie wynika tylko z przepisów, ale łączy się także z problemem spalania odpadów organicznych. W związku z tym, iż spalania odpadów roślinnych zakazuje zarówno prawo miejscowe, jak i regulamin ROD, kompostowanie lub rozdrabnianie tych odpadów jest najpraktyczniejszym sposobem ich przetwarzania.

 

Gdzie umieścić kompostownik?

Powinien on znajdować się na każdej działce w mało widocznym miejscu w odległości co najmniej 1 m od jej granic. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od słońca i wiatru, żeby zgromadzony w nim materiał nie przesychał. Z tego też powodu w czasie długotrwałej suszy pryzmę należy polewać wodą. Podłoże pod kompostownikiem musi być przepuszczalne. Zapewni to swobodny odpływ nadmiaru wody, na przykład w czasie intensywnego deszczu, i jednocześnie umożliwi dostęp do resztek dżdżownicom i pożytecznym mikroorganizmom, które żyją w glebie.

 

Jak dobrać wielkość kompostownika?

Ważne jest, żeby wielkość kompostownika nie przekraczała 120 cm wysokości i 150 cm szerokości. Takie parametry zapewniają swobodny dostęp powietrza do wnętrza kompostowanego materiału. Sprzyja to rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów i dżdżownic. W efekcie ich pracy tworzy się dobry kompost, który strukturą i zapachem powinien przypominać żyzną ziemię.

 

W warunkach beztlenowych resztki gniją, zamiast przekształcać się w próchnicę. Proces rozkładu można przyspieszyć, dodając szczepionki kompostowe – są to wyselekcjonowane pożyteczne mikroorganizmy, które występują naturalnie w glebie.

 

Układanie warstw resztek organicznych

Układając kolejne warstwy resztek organicznych, warto co jakiś czas przesypać je mieloną kredą lub dolomitem w ilości 2 kg na 1 m2 pryzmy. Ponieważ jesienne odpadki ogrodowe – opadłe liście drzew i krzewów, badyle roślin, zaschnięte pozostałości warzyw – mają mało azotu, do ich kompostowania należy dodać nawozu azotowego, na przykład saletry amonowej w ilości 1 kg/m3 przetwarzanego materiału.

 

Co można kompostować, a czego nie?

W kompostowniku pożądane są:

 • rozdrobnione gałęzie z przyciętych krzewów lub zeschłe gałęzie z drzew,
 • opadłe z drzew i krzaków owoce, niewykorzystane warzywa,
 • chwasty bez nasion, darń, liście, kora, trociny,
 • skoszona trawa, kwiaty cięte,
 • popiół z kominka lub z grilla,
 • odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego (np. obierki z warzyw, owoców, skorupki z jajek, fusy z kawy i herbaty),
 • niezadrukowana rozdrobniona tektura.

Do kompostownika nie powinno się wrzucać:

 • materiału nieorganicznego (szkła, plastiku, gruzu, piasku, środków chemicznych),
 • zakonserwowanych octem lub solą odpadków,
 • skórek z owoców cytrusowych,
 • resztek potraw zawierających dużą ilość tłuszczy,
 • kości, mięsa,
 • porażonych, chorych roślin czy ich części,
 • chwastów z dojrzałymi nasionami oraz roślin mogących rosnąć z kłącza np. perzu,

zadrukowanej tektury czy papieru.

Woda

W naszym Ogrodzie, na ten moment nie mamy opomiarowanej wody, korzystamy ze studni głębinowej. Trzeba pamiętać jednak, że Susza daje we znaki nie tylko w miejscach naturalnych, ale także w ogrodzie. Regularne nawadnianie jest konieczne, aby zieleń przetrwała, atrakcyjnie prezentowała i dawała dobry plon. W tak niekorzystnych warunkach pogodowych zużycie wody drastycznie rośnie, co jest niekorzystne z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Tymczasem straty wody można ograniczyć na różne sposoby.

Jednym z nich jest zbieranie wody deszczowej oraz roztopów do pojemników  – nazywany małą retencją wodną.

 

Zbiornik stawia się bezpośrednio przy budynku i podłącza do rury spustowej rynny. Może to być zwykła beczka albo zbiornik dekoracyjny. Tak zgromadzoną wodę można wykorzystać do podlewania roślin. Zbiorniki na deszczówkę (od 100 do 1500 l) są zwykle wyposażone w zestaw przyłączeniowy, przelew zapewniający kontrolowany odpływ nadmiaru wody i kranik.

 

W naszym mieście co roku, można uzyskać dotację z Urzędu Miasta Krakowa na zakup takich pojemników – dotację składa się indywidualnie.

 

W ogrodzie woda w kranach zakręcana jest późną jesienią, a odkręcana na wiosnę. Dostęp do wody komunikowany jest przez Zarząd na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych ogrodu.

Prąd

§ 78 [Zasady i koszty korzystania z prądu] 

 

1. Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne zebranie ROD i zgodnych z obowiązującymi w PZD. 

2. Opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podlicznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny w terminach wyznaczonych przez zarząd ROD. 

3. Koszty związane z dostawą energii do działek oraz eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, pokrywane są z odpowiedniej opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.

4. Stwierdzenie przez zarząd ROD pobierania przez działkowca energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego.

 

 UCHWAŁA NR 285/2015KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW²z dnia 5 listopada 2015 r.w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych

Krajowy Zarząd PZD², działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt 6 statutu PZD, postanawia:

§ 1

3.  Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:

a)   podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,

b)  ingerencję  w  funkcjonowanie  podlicznika,  która  wpływa  na  wskazanie  ilości  zużycia energii

4.    Stwierdzenie    nielegalnego    poboru    energii    elektrycznej  stanowi  podstawę  do  odłączenia energii  od  działki,  zastosowanie  sankcji  ustawowych  oraz  dochodzenie  od  działkowca  naprawienie  szkody wyrządzonej  ogrodowi  poprzez zapłatę za zużytą poza opomiarowaniem energię elektryczną.

 

 

 

§ 4

1. Zarząd  ROD  może  powołać  komisję  energetyczną i upoważnić ją w szczególności do:

1)  sprawdzania  prawidłowości  podłączeń  instalacji elektrycznej na działkach,

2)   współpracy z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej,

3)  rozwiązywania  sporów  związanych  z  wykorzystywaniem energii elektrycznej,

2.   W  przypadku  nie  powołania  komisji  energetycznej, jej funkcje pełnią osoby upoważnione przez zarząd ROD.

§ 5

1. W   uzasadnionych   przypadkach   związanych z  koniecznością  sprawdzenia  prawidłowości podłączeń  lub  w  sytuacji  wystąpienia  przesłanek świadczących  o  nieprawidłowościach w   korzystaniu   z   energii   elektrycznej   przez   działkowca,  komisja  energetyczna  może  przeprowadzić kontrolę sieci na działce.

2. Kontrola  przeprowadzana  jest  przez  komisję energetyczną przy współudziale osoby, o której mowa w § 3 ust. 2.

3.  Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób  wykorzystania  energii,  prawidłowość  podłączeń, oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.

4.   W  trakcie  przeprowadzenia  kontroli  musi  być obecny  działkowiec  lub  inna  wskazana  przez  niego osoba pełnoletnia.

5. Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości,  sporządzany  jest  protokół  podpisywany  przez członków komisji energetycznej oraz elektryka i działkowca lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest zarządowi ROD.

6. W  przypadku  odmowy  złożenia  podpisu  przez  osobę lub osoby wymienione w ust. 5 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.

 

7.  Bezpodstawne   uniemożliwienie  przez  działkowca   przeprowadzenia   kontroli   może   być przesłanką  do  zablokowania  dostawy  energii  elektrycznej do działki.

Każdy działkowiec, którego działka podłączona jest do instalacji energetycznej ogrodu winien, bez dodatkowego wezwania lub zawiadomienia, uiścić należną opłatę za zużytą na jego działce energię elektryczną w terminie:

 

 

·         do 30 czerwca za pierwszy okres rozliczeniowy,

·         do 30 grudnia za drugi okres rozliczeniowy.

 

W przypadku nie opłacenia opłaty w określonym powyżej terminie, Zarząd ROD naliczy ustawowe odsetki za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Jeżeli dzień ustalony jako termin jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.

 

W naszym ogrodzie występują problemy z rozliczeniem zużytej przez Działkowców energii elektrycznej. Mamy ciągle dużą różnicę pomiędzy ilością energii dostarczonej przez Tauron, a zużyciem wykazanym przez działkowców na podstawie odczytów licznika. Co zmusza nas do podnoszenia opłaty energetycznej. 

 

Musimy więc podjąć kroki w celu wyeliminowania strat energii.

 

Odczyty liczników w naszym Ogrodzie dokonywane są przez Działkowców i dostarczane do Zarządu często po wyznaczonym terminie i to dopiero po kilku przypomnieniach. Działkowcy niejednokrotnie podają też błędne odczyty.

 

Taki sposób rozliczania nie pozwala na ustalenie realnego zużycia energii na ogrodzie. 

 

Wielu działkowców mimo upływu kilku lat nie zastosowało się do uchwały zarządu 24/2016 roku i nie dokonało wymiany liczników, które mogą niewłaściwie wskazywać zużycie energii. 

 

Liczniki zamontowane są w altanach, co całkowicie uniemożliwia ich odczyt bez obecności użytkownika działki.

 

Mając powyższe na uwadze stwierdzamy, że przyczyną różnic, mogą być złe wskazania starych nie wymienionych do tej pory liczników, błędne odczyty dokonywane przez działkowców oraz pobór energii z pominięcie licznika.  

 

O tego roku zatem, zgodnie z Uchwałą Walnego zebrania z 02.04.2023r rozpoczynamy proces montażu nowych liczników elektronicznych w skrzynkach znajdujących się na zewnątrz altan. 

 

Należy przyjąć zasadę, że osoby, które nie wymieniły zgodnie z uchwałą liczników na nowe (od 2016r), będą musiały to zrobić do końca roku 2023, pozostali Działkowcy wymienią liczniki do końca roku 2024r. 

 

Wymiana polegała będzie na montażu licznika elektronicznego wraz z bezpiecznikiem umieszczonych na szynie w skrzynce rozdzielczej na alejce/w przypadku indywidualnego doprowadzenia linii do altany/, lub w skrzynce znajdującej się na zewnątrz altany, z której wyprowadzana jest też linia do sąsiedniej altany.

 

Użytkownicy ogrodzonych działek dostarczą do zarządu klucze do bramek wejściowych. 

 

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli to na jednoczesny odczyt zużytej energii przez użytkowników wszystkich działek i prawidłowe określenie ewentualnych ubytków energii. Umożliwi odczyt liczników niezwłocznie po otrzymaniu informacji z zakładu energetycznego o zmianie stawki opłaty energetycznej, a także wychwycenie ewentualnych awarii linii zasilających. Wyeliminuje też korzystanie z energii elektrycznej z pominięciem licznika.

 

Zarząd wyznaczy osobę do odczytu liczników, która każdorazowo rozplombuje skrzynki, dokona odczytu i ponownie je zamknie i zaplombuje. 

Palenie oraz grillowanie]

Spalanie odpadów

Wiosenne porządki w ogrodach działkowych rozpoczęły się na dobre. Niestety, podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, pojedynczy działkowcy dopuszczają się spalania liści czy gałęzi. Krajowa Rada PZD przypomina o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach. Za złamanie zakazu grozi kara.

 

Bezwzględny zakaz spalania

O tym, że na działkach obowiązuje bezwzględny zakaz spalania zeschłych liści, gałęzi czy innych odpadów jasno mówi Regulamin ROD.

Te go typu zachowania są szczególnie rażące dla mieszkańców pobliskich osiedli, a także działkowców przestrzegających Regulaminu ROD. Dlatego też Krajowa Rada PZD przypomina wszystkim w swoich komunikatach o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na terenie ogrodów działkowych. Regulamin ROD przewiduje w tym zakresie jeden wyjątek, a mianowicie dopuszczenie do spalania porażonych przez choroby i szkodniki części roślin, ale pod warunkiem, że przepisy powszechnie obowiązujące – przepisy miejscowe – nie stanowią inaczej. Jednak dziś  ten wyjątek już w miastach nie funkcjonuje, bowiem obowiązują selektywne zasady zbierania odpadów, w tym zielonych. Oznacza to całkowity zakaz spalania tych odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, czyli w spalarniach.

 

Co zrobić z odpadami?

 

Najprostszym sposobem jest kompostownik, który później można ponownie wykorzystać. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Większość opadłych liści to znakomity materiał na kompost. Te natomiast, które się nie nadają do kompostowania, powinny być gromadzone w specjalnych workach, składowane w wyznaczonych do tego miejscach i odbierane z ogrodu, jako odpady zielone.

Grillowanie

Choć grillowanie na działce w ROD nie jest zabronione, to powinno być zgodne z „zasadami współżycia społecznego” i zgodne z regulaminem.

W § 41 regulaminu ROD znajdziemy listę urządzeń (elementów zagospodarowania), w które można wyposażyć działkę. Należy traktować tę listę, jako katalog zamknięty, a zatem urządzenia, które nie są wymienione we wskazanym przepisie, nie powinny znajdować się na działce. We wspomnianym paragrafie nie ma zapisu, że działka może być wyposażona w grill murowany. W związku z tym działkowiec nie może postawić takiego grilla na działce w ROD, ponieważ jest on traktowany jako dodatkowy element budowlany.

 

Jednocześnie, należy zauważyć, że w przepisach nie znajdujemy zapisu o zakazie grillowanie w ogóle. W związku z tym, że niema przeciwwskazań, aby grillować przy pomocy małych, przenośnych lub mobilnych grilli (z zachowaniem wszelkich przeciwpożarowych zasad bezpieczeństwa).

 

Proszę pamiętać, że na działkach w ROD nie można palić ognisk, a do rozpalania mobilnych grilli nie powinno się używać odpadów roślinnych z działki, a przeznaczonych do tego i dopuszczonych do sprzedaży rozpałek.

 

 

Nie można także zapominać, że działkowcy są zobowiązani korzystać z działki zgodnie z zasadami współżycia społecznego i w taki sposób, aby nie zakłócać wypoczynku innym. Dlatego też w czasie imprez, na których planujemy grillowanie trzeba pamiętać, aby nie stwarzać uciążliwości dla sąsiadom (np. głośne zachowanie, nadmierne zadymienie okolicy itp.) Regulamin ROD (§ 68 pkt. 2) mówi, że „działkowiec obowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę”.

Rośliny

§50

 

Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 metr od granic działki.

W odległości do 2 metrów od granic działki, pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów.

§52

 

Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.

§53

 

Gatunki i odmiany drzew owocowych słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.

Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.

§54

 

Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.

Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.

Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.

Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.

W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

§55

 

Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.

W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

§56

 

Działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin oraz chwastów.

Działkowiec może stosować na działce chemiczne zabiegi ochrony roślin wyłącznie preparatami dopuszczonymi do obrotu.

Zabieg, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce, jak i działkach sąsiednich.

Przed zastosowaniem środków ochrony roślin działkowiec zobowiązany jest do poinformowania o tym sąsiadów podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu.

§57

 

W ROD obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Użytkowanie własnej działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD), to przede wszystkim możliwość odpoczynku w otoczeniu zieleni – własnych warzyw, kwiatów, drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych. Trzeba jednak pamiętać, że sposób sadzenia roślin oraz ich dobór ze względu na tempo wzrostu muszą być dokładnie przemyślane, ponieważ przestrzeń działki jest ograniczona.

 

Przy planowaniu nasadzeń na działce, działkowcy muszą także brać pod uwagę wytyczne regulaminu ROD, który wyraźne określa, jak dobierać i lokalizować na działce nasadzenia drzew i krzewów.

 

Do sadzenia na działkach wybierajmy więc drzewa karłowe, wolno rosnące lub szczepione na pniu odmiany wspomnianych wyżej gatunków liściastych i iglastych. Przed zakupem warto skorzystać z fachowego doradztwa, sięgnąć do literatury lub opisów w Internecie.

 

Kupując działkę z nasadzeniami, trzeba pamiętać, że przejmuje się odpowiedzialność za takie nasadzenia. Regularne przycinanie, pielęgnowanie oraz zachowanie czystości na swoje przestrzeni pozwoli zachować estetykę i porządek w całym ogrodzie. 

Zwierzęta

§37

W ROD, za zgodą walnego zebrania ROD, dopuszcza się hodowlę pszczół.
Hodowla pszczół może być prowadzona wyłącznie w zbiorowej pasiece.
Pasieka, o której mowa w ust. 2, jest to wydzielona na ten cel część terenu ogólnego ROD, odizolowana od pozostałej części ROD żywopłotem wysokim lub ekranem, o wysokości nie mniejszej niż 3 metry.
Wszelkie prace w pasiece należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo działkowców.
Działkowcy, którzy prowadzą hodowlę pszczół w pasiece ogrodowej tworzą koło pszczelarzy.
Nadzór nad działalnością koła sprawuje zarząd ROD.
§58

Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa zarząd. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania ROD i nie może być prowadzona w odległości do 5 km od granicy lotniska stosownie do wymogów określonych w ustawie – Prawo lotnicze.
Pomieszczenia dla zwierząt, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część altany działkowej i wliczane są do jej normatywnej powierzchni.
Działkowiec odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu zwierząt, o których mowa w ust. 1.
Chów zwierząt, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalny, o ile odrębne przepisy, w szczególności przepisy prawa miejscowego, nie stanowią inaczej.

 

W ostatnich latach coraz częstszym powodem zatargów międzysąsiedzkich występujących na terenach rodzinnych ogrodów działkowych są zwierzęta hodowanie przez części działkowców. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z § 58 regulaminu ROD z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików. Nie jest natomiast dopuszczalne, aby na terenie użytkowanej działki utrzymywać koty i psy, co niestety staje się w ostatnim czasie zmorą niektórych rodzinnych ogrodów działkowych. Psy jeżeli towarzyszą nam w naszej wyprawie na działkę powinny być prowadzone na smyczy oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba winny mieć założony kaganiec.

 

Jeśli chodzi o gołębie, kury i króliki musimy pamiętać, że przepisy prawa miejscowego wydane np. przez radę gminy, mogą zaostrzać warunki jakie musi spełnić osoba, która decyduje się hodować zwierzęta lub wręcz przepisy te mogą zakazywać prowadzenia na terenach ogrodów działkowych hodowli zwierząt. W takim przypadku działkowiec musi dostosować się do przepisów lokalnych i jeżeli powyższe tak stanowią zrezygnować z posiadania zwierząt na działce.

 

Oczywiście nie jest dopuszczalne, aby na działce znajdowała się nieograniczona liczba zwierząt hodowlanych. Musimy także pamiętać, że pomieszczenia dla zwierząt stanowią integralną cześć altany działkowej i wliczane są do jej normatywnej powierzchni, a co za tym idzie ich wspólne wymiary nie mogą przekroczyć 35 m 2. Oznacza to w praktyce, że działkowiec nie może oprócz altany stawiać na działce dodatkowych wolnostojących szop, kurników czy gołębników.

 

 

Każdy działkowiec – hodowca musi być także świadomy, że to on odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez hodowane przez niego zwierzęta. Niezwykle istotne jest też żeby zapewnić hodowanym zwierzętom godziwe warunki sanitarne, o czym niestety nie wszyscy z nas jeszcze pamiętają. Żaden jednak przepis prawa nie zastąpi zdrowego rozsądku, którym należy się kierować organizując hodowlę zwierząt na działce tzn. należy prowadzić ją tak, aby nie utrudniała ona korzystania z uroków sąsiednich działek.