• 723 694 123
 • rodlewinskiegokrakow@pzd.pl
 • Kraków ul. Makowskiego 1

Procedura przeniesienia praw do działki

Procedura przeniesienia praw do działki

Kontakt z Zarządem:

 • Dobrą praktyką jest informowanie Zarządu ROD o zamiarze przeniesienia praw do działki przed zawarciem Wyjaśnimy Państwu całą procedurę, w ten sposób ograniczając niepotrzebne kłopoty czy zbędne formalności. Przekazujemy szczegółowe informacje o opłatach jakie należy uiścić z tytułu nabycia prawa do działki. W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 • Prosimy o pobranie dokumentów z zakładki [Dokumenty do pobrania].

 

Wizyta u Notariusza:

 • Po rozmowie/pozytywnej opinii Zarządu ROD następuje podpisanie umowy przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki. Umowa, pod rygorem nieważności, musi być zawarta na piśmie, a następnie oryginalność złożonych na niej podpisów potwierdza notariusz. W przypadku jeśli zbywcami, czy też nabywcami jest małżeństwo, to u notariusza podpisy muszą złożyć oboje małżonkowie. Przed zawarciem umowy zbywca musi wykazać prawo użytkowania działki rodzinnej uzyskanej na podstawie dotychczasowych przepisów.

 

Wizyta w biurze ROD:

 • Potwierdzoną umowę należy przedłożyć zarządowi ROD wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie. We wniosku należy zamieścić zapis dotyczący kwoty wynagrodzenia za nasadzenia, urządzenia oraz obiekty na zbywanej działce. Od momentu złożenia wniosku wraz z umową Zarząd ROD ma 2 miesiące na jej zatwierdzenie w formie uchwały.
 • Zarząd ROD informuje o podjętej decyzji osobę składającą wniosek.
 • Nowy Działkowiec informowany jest o konieczności uiszczenia wszystkich opłat

Kontakt z Zarządem:

 • Dobrą praktyką jest informowanie Zarządu ROD o zamiarze przeniesienia praw do działki przed zawarciem Wyjaśnimy Państwu całą procedurę, w ten sposób ograniczając niepotrzebne kłopoty czy zbędne formalności. Przekazujemy szczegółowe informacje o opłatach jakie należy uiścić z tytułu nabycia prawa do działki. W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 • Prosimy o pobranie dokumentów z zakładki [Dokumenty i regulaminy].
 

Wizyta u Notariusza:

 • Przeniesienie praw do działki przez działkowca na rzecz bliskiej osoby (syna, córki) odbywa się poprzez zawarcie na piśmie „Umowy przeniesienia praw do działki” a następnie oryginalność złożonych na niej podpisów potwierdza notariusz. Przed zawarciem umowy zbywca musi wykazać prawo użytkowania działki rodzinnej uzyskanej na podstawie dotychczasowych przepisów.
 

Wizyta w biurze ROD:

 

 • Następnie umowę należy przedłożyć zarządowi ROD wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie. We wniosku należy zamieścić zapis dotyczący przeniesienia prawa do działki na rzecz osoby bliskiej wskazując pokrewieństwo.
 • Od momentu złożenia wniosku wraz z umową Zarząd ROD ma 2 miesiące na jej zatwierdzenie w formie uchwały.
 • Zarząd ROD informuje o podjętej decyzji osobę składającą wniosek.
 • Nowy Działkowiec informowany jest o konieczności uiszczenia wszystkich opłat
 

Aspekty podatkowe:

 • Przy odpłatnym przeniesieniu prawa do działki będziemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami podatków:

– podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

– podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Przy nieodpłatnym przeniesieniu prawa do działki np. pomiędzy osobami bliskimi, zamiast podatku od czynności cywilnoprawnych często należy zapłacić podatek od darowizn uregulowany w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Konkretna wysokość podatku jest ściśle związana z wartością darowizny oraz przynależnością darczyńcy i obdarowanego do poszczególnych grup podatkowych. Przewidziane są również zwolnienia od ww. podatku.
 • W razie wątpliwości prosimy i indywidualny kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym

Kontakt z Zarządem:

 • Dobrą praktyką jest informowanie Zarządu ROD o zamiarze przeniesienia praw do działki. Wyjaśnimy Państwu całą procedurę, w ten sposób ograniczając niepotrzebne kłopoty czy zbędne formalności. Przekazujemy szczegółowe informacje o opłatach jakie należy uiścić z tytułu nabycia prawa do działki. W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 • Prosimy o pobranie dokumentów z zakładki  [Dokumenty i regulaminy].
 

Wizyta w biurze ROD:

 • W celu nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu nalży złożyć do Zarządu ROD, wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej wraz z odpisem aktu zgonu/urodzenia. Wniosek powinien zostać złożony w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.
 • Ustawa przewiduje, że w razie śmierci działkowca małżonek, któremu prawo do działki nie przysługiwało, może wstąpić w miejsce zmarłego w prawo dzierżawy działkowej poprzez złożenie oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to może być złożone w terminie 6 miesięcy od śmierci działkowca (art. 38 ust. 1 ustawy) wraz z aktem zgonu. W takiej sytuacji umowa dzierżawy działkowej jest kontynuowana z małżonkiem zmarłego działkowca bez zawierania nowej umowy dzierżawy działkowej, a wyłącznie na podstawie oświadczenia wdowy/wdowca. Zarząd ROD podejmuje uchwałę o stwierdzeniu nabycia prawa przez wdowę/wdowca.
 • Po upływie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca, Zarząd ROD przystępuje do rozpatrzenia wniosku. W przypadku złożenia wniosków przez kilku uprawnionych, o ustanowienie prawa do działki, spór powinien rozstrzygnąć sąd w postępowaniu procesowym.

 • Dokumenty jakie składa osoba bliska w biurze ROD:

akt zgonu (do wglądu), akt/y urodzenia potwierdzający/e pokrewieństwo ze zmarłym działkowcem (do wglądu), wniosek osoby bliskiej o ustanowieniu prawa do działki po zmarłym działkowcu 

 • Zarząd ROD informuje o podjętej decyzji osobę składającą wniosek.
 • Nowy Działkowiec informowany jest o konieczności uiszczenia wszystkich opłat

Kontakt z Zarządem:

 • Dobrą praktyką jest informowanie Zarządu ROD o zamiarze przeniesienia praw do działki przed zawarciem Wyjaśnimy Państwu całą procedurę, w ten sposób ograniczając niepotrzebne kłopoty czy zbędne formalności. Przekazujemy szczegółowe informacje o opłatach jakie należy uiścić z tytułu nabycia prawa do działki. W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 • Prosimy o pobranie dokumentów z zakładki [Dokumenty i regulaminy].
 •  

Wizyta w biurze ROD:

 • Procedura dotyczy sytuacja, gdy w trakcie trwania umowy dzierżawy działkowej podpisanej z jednym małżonkiem, drugi małżonek wyraża chęć przystąpienia do tej umowy. Dotychczasowy działkowiec składa do Zarządu ROD oświadczenie woli o wyrażenie chęci przystąpienia do umowy dzierżawy działkowej małżonka będącego w związku małżeńskim. Należy podkreślić, że małżonek wstępujący w prawa do działki musi uzyskać zgodę małżonka będącego już działkowcem.

Wstąpienie w prawa do działki po zmarłym współmałżonku zwolnione jest z uiszczania podwyższonej opłaty ogrodowej po nabyciu prawa do działki